Balans

31-12-2020 31-12-2019
ACTIVA € x 1.000 € x 1.000
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.138 2.014
Inventaris en inrichting 793 768
Andere vaste bedrijfsmiddelen 706 627
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 8.513 8.455
11.150 11.864
Financiële vaste activa
Deelnemingen 515 506
Beleggingen 14.708 13.657
15.223 14.163
Vlottende activa
Onderhanden werken en gereed product media aanbod 25.221 38.129
Vorderingen en overlopende activa
Handelsdebiteuren 3.179 3.096
Belastingen en premies sociale verzekeringen 121 3
Pensioenpremie 1 2
Overige vorderingen 5.083 5.581
Overlopende activa 1.672 1.210
10.056 9.892
Liquide middelen 23.246 11.738
TOTAAL 84.896 85.786
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 32.397 32.397
Reserve voor media-aanbod 5.500 4.091
Reserve Koersverschillen Beleggingen 1.317 1.136
39.214 37.624
Voorzieningen
Personeelsaanspraken 1.160 1.869
Overige voorzieningen 2.404 2.382
3.564 4.251
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Overgedragen Reserve Media-aanbod 332 -
Leveranciers 5.264 12.497
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.998 2.340
Pensioenpremie 137 8
Overige schulden 21.753 16.023
Overlopende passiva 12.634 13.043
42.118 43.911
TOTAAL 84.896 85.786