Verslag Raad van Toezicht

Trots op alle medewerkers

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de Vereniging AVROTROS en heeft als taak om op onafhankelijke en professionele wijze toezicht te houden op het beleid van de directie. De Raad van Toezicht is onder meer verantwoordelijk voor goedkeuring van het door de directie bepaalde beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de algemene gang van zaken in de Vereniging AVROTROS en het Omroepbedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Vereniging.

Vanuit de rol die de Raad van Toezicht heeft, wordt de directie gevraagd en ongevraagd met raad en advies ter zijde gestaan. Bij de vervulling van de taken kijkt de Raad van Toezicht naar het belang van de Vereniging AVROTROS, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke omroepinstellingen. Hierbij wordt geen invloed uitgeoefend op de inhoud van de programmering, maar wordt wel de kleur van de omroep bewaakt.

FOCUS:

Per 1 januari 2020 is de Raad van Toezicht zoals deze sinds de fusie van omroepen AVRO en TROS bestond vernieuwd. Ed Nijpels, Mirjam Nouwen en Eric Mijnsberge zijn afgetreden. Esther Kwaks, Frits Huffnagel en Guido van Nispen zijn als nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht. De Raad heeft per 26 februari 2020 Hans Snijder benoemd als nieuwe voorzitter.

Voor de Raad van Toezicht is het, vanwege haar nieuwe samenstelling, van belang geweest om haar eigen rol te actualiseren en opnieuw vast te stellen, zulks in samenspraak met de directie. De afgelopen jaren hebben voor de toenmalige Raad van Toezicht immers vooral in het teken gestaan van de fusie tussen AVRO en TROS en het toezien op- en begeleiden van het tot stand komen van de nieuwe organisatie AVROTROS. De nu vernieuwde Raad van Toezicht heeft zich tot doel gesteld om de focus te leggen op de toegevoegde waarde van AVROTROS binnen de publieke omroep én om zich in te zetten om de toekomst van AVROTROS veilig te stellen. De Raad van Toezicht is van mening dat de wereld zich wat betreft de productie en de consumptie van mediacontent op een kantelmoment bevindt. Een moment waarop een omroep zich bij alles wat zij doet moet afvragen ‘waarom doen wij dit en wat is de bijdrage aan het publieke bestel?’

De inhoud (‘content’) is meer dan ooit leidend en het publiek moet hierdoor worden geïnspireerd, geïnformeerd en verbonden. De identiteit van AVROTROS wordt sterk bepaald door het media-aanbod. Andersom is het DNA van de omroep in vele programma’s dusdanig aanwezig, dat de Raad van Toezicht goedkeurend constateert dat hiermee het bestaansrecht van AVROTROS wordt onderstreept. Zowel naar het publiek, als naar de bredere NPO.