Exploitatierekening

2020 2019
Baten € x 1.000 € x 1.000
Vergoedingen OCW 98.329 91.204
Omroepbrede Middelen 13.568 20.953
Inzet overgedragen reserve media-aanbod - -
Subtotaal baten media-aanbod 111.897 112.157
Programma-gebonden eigen bijdrage 1.688 3.015
Opbrengst programmabladen 26.137 26.892
Opbrengst overige nevenactiviteiten 2.336 2.246
Opbrengst verenigingsactiviteiten 2.205 2.392
Barteringbaten 338 564
Som der bedrijfsopbrengsten 144.601 147.266
Lasten
Lonen en salarissen -27.250 -27.044
Sociale lasten -7.248 -7.078
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa -1.371 -1.557
Directe productiekosten -97.578 -100.988
Overige bedrijfslasten -9.591 -10.692
Barteringlasten -338 -564
Som der bedrijfslasten -143.376 -147.923
Bedrijfsresultaat 1.225 -657
Financieel resultaat 525 362
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 1.750 -295
Vennootschapsbelasting -9 -9
Over te dragen reserve voor media-aanbod -332 -
Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen 1.409 -304
FTE gemiddeld 392 393
FTE ultimo 384 398